Κατηγοριες Βραβειων

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Εθνική και κοινωνική προσφορά της επιχείρησης στην Ελλάδα.
 • Επίτευξη υψηλών στόχων, ηγεσία, και διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εξαιρετική εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισμό.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Τυποποίηση και ποιοτικές προδιαγραφές αγροτικής παραγωγής, αειφόροι μέθοδοι καλλιέργειας.
 • Πιστοποιήσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις.Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλλιέργεια και προσανατολισμός στις προτιμήσεις της αγοράς.
 • Εξαγωγικός προσανατολισμός.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν βιομηχανίες με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο.
 • Βιομηχανικές επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία.
 • Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν νεοφυείς παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Η βιωσιμότητα και η εμπειρική τεκμηρίωση της επιχειρηματικής ιδέας που δημιούργησε τη νεοφυή επιχείρηση.
 • Η ύπαρξη ενός οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Η ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίου για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης.
 • Η εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της νεοφυούς παραγωγικής επιχείρησης και ο βαθμός εξωστρέφειας στις αγορές της αλλοδαπής.
 • Η συνεισφορά της νεοφυούς επιχείρησης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.
 • Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.
 • Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
 • Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.
 • Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.
 • Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
 • Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν Μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).


Μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.
 • Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.
 • Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
 • Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Επωνύμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά.
 • Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Επωνύμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά.
 • Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Αναγνώριση και καταξίωση από επιχειρήσεις-πελάτες  και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Καινοτόμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν.
 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος.
 • Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.
 • Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Καινοτόμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν.
 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον πελάτη από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος.
 • Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.
 • Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος – Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε  στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).


Μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις μέχρι 10.000.000 ευρώ

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν.
 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή ή τον πελάτη  από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος.
 • Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.
 • Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.