Κατηγοριες Βραβειων

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Εθνική και κοινωνική προσφορά της επιχείρησης στην Ελλάδα
 • Επίτευξη υψηλών στόχων, ηγεσία, και διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξαιρετική εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισμό.
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές).

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν βιομηχανίες με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο
 • Βιομηχανικές επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία
 • Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
 • Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές).

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν ή/και τυποποιούν ή/και μεταποιούν στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Τυποποίηση και ποιοτικές προδιαγραφές αγροτικής παραγωγής, αειφόροι μέθοδοι καλλιέργειας.
 • Πιστοποιήσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις.
 • Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλλιέργεια.
 • Εξαγωγικός προσανατολισμός

Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν νεοφυείς παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας που δημιούργησε τη νεοφυή επιχείρηση
 • Η ύπαρξη ενός οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου
 • Η εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της νεοφυούς παραγωγικής επιχείρησης
 • Ο βαθμός εξωστρέφειας στις αγορές της αλλοδαπής
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών
 • Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας
 • Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
 • Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν Μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό. Τα προϊόντα τους πρέπει να απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).


Μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών
 • Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας
 • Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής
 • Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Επωνύμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά
 • Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις
 • Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Επωνύμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση, και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά
 • Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής
 • Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Καινοτόμου Καταναλωτικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην καταναλωτική αγορά (Β2C).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος
 • Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Καινοτόμου Βιομηχανικού Προϊόντος

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον πελάτη από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος
 • Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος – Μικρομεσαία Επιχείρηση

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα προϊόντα ελληνικής κατασκευής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες και απευθύνονται είτε στην καταναλωτική αγορά (Β2C) είτε  στην αγορά των επιχειρήσεων (Β2B).


Μικρομεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις μέχρι 10.000.000 ευρώ

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Πρωτοτυπία της καινοτομίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή ή τον πελάτη από την υιοθέτηση του καινοτόμου προϊόντος
 • Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και που υιοθετούν πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης στην παραγωγικής τους διαδικασία και λειτουργία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

 • Πρακτική/ες βιώσιμης ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία ή/και στη λειτουργία της επιχείρησης
 • Οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή από την υιοθέτηση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης
 • Οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία από την υιοθέτηση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης
 • Οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από την υιοθέτηση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης
 • Συμμετοχή ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)